Algemene Voorwaarden Workshop/Trainingsruimte

Laatste aanpassing: 6 januari 2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de praktijk- of workshopruimte in Het Ont|zorgcentrum en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Het Ont|zorgcentrum en huurder van de ruimte. 

ALGEMENE BEGRIPPEN 
Bedrijfspand:  gevestigd aan het Achterom 16D te Houten.
De praktijk- of workshopruimte: bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw.
Verhuurder: Het Ont|zorgcentrum
Huurder: degene met wie Het Ont|zorgcentrum een huurcontract aangaat, in de vorm van de huur van de ruimte.
Huurcontract: tussen Het Ont|zorgcentrum en huurder gesloten contract voor verhuur van de ruimte.
Huurtermijn: de overeengekomen periode van huur van de ruimte in eenheden van 2 uur, 1 dagdeel (4 uur) of 1 dag (8 uur).

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
a. Huurder geeft bij het doorgeven van opties en reserveringen aan kennis te hebben genomen van de geldende voorwaarden en deze te accepteren.
b. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de praktijk- of workshopruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.
c. De ruimte is vanaf 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst toegankelijk. Deze extra tijd dient uitsluitend ter voorbereiding van het gebruik van de ruimte. Gedurende deze tijd is op verzoek een medewerker van de verhuurder beschikbaar voor instructies over de ruimte en aanwezige faciliteiten. 
d. Tijdens het verblijf kan huurder gebruik maken van de aanwezige internetverbinding. Hiervoor zijn er aanvullende instructies welke beschikbaar zijn in de ruimte en eventueel bij de verhuurder kunnen worden opgevraagd.
e. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de ruimte.
f. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. 
g. Het is niet toegestaan in het pand te roken.
h. Er mag in het pand eigen etenswaar worden genuttigd. De verhuurder kan eventueel in overleg maaltijden verzorgen. 
i. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, de gehuurde workshopruimte gebruiken voor het geven van trainingen, workshops of lezingen dan wel hiermee vergelijkbare vormen van gebruik. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, de gehuurde praktijkruimte gebruiken voor het behandelen van cliënten, voeren van een praktijk dan wel hiermee vergelijkbare vormen van gebruik.
j. Het is de huurder verboden de praktijk- of workshopruimte te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet- en regelgeving en/of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd. De huurder brengt voor het aangaan van de huurovereenkomst de verhuurder op de hoogte van zijn bedoeling. 

 
2. VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID 
a. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ruimte ligt bij de huurder van de praktijk- of workshopruimte.
b. Verhuurder draagt voor aanvang van de huurtermijn zorg voor een nette en representatieve ruimte. De ruimte dient door huurder in dezelfde staat te worden achtergelaten als deze werd aangetroffen.
c. Het gebruik van de ruimte en het betreden en verlaten van het bedrijfspand zal geen overlast veroorzaken voor buren en andere gebruikers van het pand of risico’s opleveren voor de veiligheid of de goede naam van de verhuurder.
d. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor alle aanwezige gasten c.q. deelnemers en eventueel door hen veroorzaakte overlast of schade.
e. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.
Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het bedrijfspand.
f. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de huurder, verbandhoudend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
g. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan Het Ont|zorgcentrum en inventaris welke veroorzaakt is door de huurder of derden, welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het bedrijfspand gedurende de huur van de praktijk- of workshopruimte.
h. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de Het Ont|zorgcentrum veroorzaakt door de huurder of derden, welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het bedrijfspand gedurende de huur van de vergaderruimte.
 
3. INTERNETGEBRUIK 
a. Het is niet toegestaan om de verbinding te gebruiken op een manier die in strijd is met het Nederlands recht.
b. Het uploaden of ongeoorloofd downloaden van materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd is niet toegestaan.
c. Het is niet toegestaan grote hoeveelheden emailberichten (waaronder spam) naar derden te verzenden, al dan niet met een commercieel oogmerk.
d. Het is niet toegestaan e-mailberichten en bestanden te uploaden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Het Ont|zorgcentrum aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software kunnen schaden.
e. Het verspreiden van ongewenste e-mail (spam) of virussen is eveneens niet toegestaan.
f. Verhuurder kan geen garanties geven over de beschikbaarheid of snelheid van de internetverbinding.
g. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-) verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.
h. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van ons netwerk.
i. Gebruik van het draadloos netwerk is alleen toegestaan tijdens gebruik van de praktijk- of workshopruimte. 
 
4. RESERVERINGEN 
a. Reserveren voor gebruik van de praktijk- of workshopruimte is mogelijk via e-mail of de website. Een reservering geldt als aanvraag tot een overeenkomst, welke ingaat op het moment van het bevestigen van de reservering.
b. Reserveren is in principe mogelijk tot een dag voor de gewenste aanvangstijd.
c. Het is mogelijk een optie te nemen op een bepaald tijdstip. Voor zover deze optie niet wordt opgenomen, vervalt deze uiterlijk een week voor de gewenste datum, of wanneer zich een andere huurder meldt. Dit gebeurt altijd in overleg tussen huurder en verhuurder. 
d. Verhuurder kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren. 

5. TARIEVEN 
a. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders aangegeven).
b. Prijzen worden gebaseerd op basis van de duur van de reservering en het hoogste aantal aanwezige personen, uitgaande van wat bij de reservering is opgegeven.
c. Bij een langer verblijf of groter aantal personen worden de kosten hierop aangepast (verhoogd). Een korter verblijf of kleiner aantal personen geeft geen recht op restitutie. 
d. Indien meer dan 12 personen van de workshopruimte gebruik maakten, wordt achteraf een aanvullende factuur verzonden ad €5,00 per persoon per dagdeel.

6. BETALING 
a. De betaling van de factuur geldt als definitieve bevestiging en dient uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
b. Verhuurder behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te vragen van de opdrachtgever. 

7. ANNULERING 
a. Tot 2 weken van te voren zijn aan een annulering geen kosten verbonden.
b. Bij een annulering minder dan 2 weken van te voren wordt 75% van het totaalbedrag gerestitueerd. 
c. Bij een annulering minder dan 1 week van te voren wordt 50% van het totaalbedrag gerestitueerd.
d. Bij een annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 25% van het gerestitueerd. 
d. Bij een annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 0% van het gerestitueerd.
e. Annuleren dient per e-mail tijdens werkdagen te gebeuren. 

8. SLOTBEPALING 
a. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten zullen, indien tussen Het Ont|zorgcentrum en huurder geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
4. RESERVERINGEN 
a. Reserveren voor gebruik van de praktijk- of workshopruimte is mogelijk via de website of per e-mail. Een reservering geldt als aanvraag tot een overeenkomst, welke ingaat op het moment van het bevestigen van de reservering.
b. Reserveren is in principe mogelijk tot een dag voor de gewenste aanvangstijd.
c. Het is mogelijk een optie te nemen op een bepaald tijdstip. Voor zover deze optie niet wordt opgenomen, vervalt deze uiterlijk een week voor de gewenste datum, of wanneer zich een andere huurder meldt. Dit gebeurt altijd in overleg tussen huurder en verhuurder. 
d. Verhuurder kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren. 

5. TARIEVEN 
a. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders aangegeven).
b. Prijzen worden gebaseerd op basis van de duur van de reservering en het hoogste aantal aanwezige personen, uitgaande van wat bij de reservering is opgegeven.
c. Bij een langer verblijf of groter aantal personen worden de kosten hierop aangepast (verhoogd). Een korter verblijf of kleiner aantal personen geeft geen recht op restitutie. 
d. Indien meer dan 12 personen van de workshopruimte gebruik maakten, wordt achteraf een aanvullende factuur verzonden ad €5,00 per persoon per dagdeel.

6. BETALING 

a. De betaling van de factuur geldt als definitieve bevestiging van de reservering en dient binnen 2 weken door ons ontvangen te zijn.
b. Verhuurder behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te vragen van de opdrachtgever. 

7. ANNULERING 
a. Tot 2 weken van te voren zijn aan een annulering geen kosten verbonden.
b. Bij een annulering minder dan 2 weken van te voren wordt 75% van het totaalbedrag gerestitueerd. 
c. Bij een annulering minder dan 1 week van te voren wordt 50% van het totaalbedrag gerestitueerd.
d. Bij een annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 25% van het gerestitueerd. 
d. Bij een annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 0% van het gerestitueerd.
e. Annuleren dient per e-mail tijdens werkdagen te gebeuren. 

8. SLOTBEPALING 
a. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten zullen, indien tussen Het Ont|zorgcentrum en huurder geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.